Ezek az oldalak még folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét Központ gazdasági vezetői munkakör betöltésére

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.) gazdasági vezetői munkakör betöltésére.

 1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
   
 2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 3. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: gazdasági vezető

 4. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, öt évre szól, 2020. december 30. napjától 2025. december 30. napjáig.

 5. A munkavégzés helye: 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.

 6. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  Ellátja a költségvetési szervnél a jogszabályokban meghatározott gazdasági vezetői feladatokat. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Gazdasági vezetői feladatok ellátása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9. és 11. §-ban foglaltaknak megfelelően a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja tekintetében: tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása.

 7. Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra  a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

 8. Pályázati feltételek:
  1. a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
  2. felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
   • okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
   • gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítöi, pénzügyi ellenjegyzöi -2012. január 1.előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
  3. a pályázónak  szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
  4. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
  5. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 9. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
  1. részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcimet, telefonszámot, email elérhetőséget, továbbá a bérigény feltüntetését;
  2. iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);
  3. szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
  4. szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;
  5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró  foglalkozástól való eltiltás alatt,
  6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;
  8. a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján;
  9. a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.

 10. A pályázat benyújtásának határideje: 2020 november 16.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető nyújt, a 06/53/311-180-as telefonszámon vagy a szabone@ckszsz.hu e-mail címen.

 11. A pályázatok benyújtásának  módja:
  1. Postai úton, két példányban (l eredeti, 1másolati példány - kötés nélkül) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke részére történő megküldésével (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) a borítékon feltüntetve az azonosító számot: C/37718/2020 és a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
  2. elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu email címre.

 12. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,
  2. a pályázati  feltételeknek  megfelelő  pályázatot  benyújtókat  a társulás eseti bizottsága meghallgatja,
  3. a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 13. pályázat elbírálásának határideje: 2020. november  30. (a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának novemberi ülése)

 14. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél szerzett 4-5 év vezetői tapasztalat

 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  1. A KÖZIGÁLLÁS-on publikálási időpontja: 2020. október 15.
  2. www.ctkt.hu és www.cegled.hu - 2020. október 15.
  3. a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon -2020. október 15.

 16. További tájékoztatás: A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

Letölthető nyomtatványok:

[l]


A lap 0.0072 másodperc alatt készült el. Kőröstetétlen Község Önkormányzata
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor 
| A látogatók száma 2009.03.31-től összesen: 1 068 082 | Ebben a hónapban: 1111 | Ma: 1111 | jelenleg: 1 | Statisztika |