Kőröstetétlen Község Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

PÁLYÁZATOK


Pályázat a Kőröstetétlen, Törteli út 15 szám alatti ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás


 


Kőröstetétlen Község Önkormányzata (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Kőröstetétlen belterület 191 hrsz-ú, természetben


 


Kőröstetétlen, Törteli út 15 szám alatti, művelési ág szerint kivett lakóház (nettó 69 m2), udvar megnevezésű, 1768 m2 területű ingatlan értékesítésére.


 


A lakás megtekintésének időpontja:


2017. április 25. (kedd) 9.00-9.30 óra és


2017. május 4. (csütörtök) 16.00-16.30 óra között.


 


Kikiáltási ár:


Az ingatlan minimális vételára bruttó 3.600.000 Ft, figyelembe véve a 26/2017. (III.28.) Ök. határozatot.


 


A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja:


Az ajánlatot írásban, magyar nyelven, személyesen vagy postán, lezárt borítékban kell benyújtani Kőröstetétlen Község Önkormányzata címére (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat, Törteli út 15."


 


Ajánlati kötöttség: 60 naptári nap.


 


Az ajánlatnak tartalmaznia kell:


Magánszemély esetén: • A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)

 • A pályázó ajánlatát az ingatlanra vonatkozóan, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási ár.

 • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

 • Igazolást arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.


Gazdasági társaság esetén:   • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.

 • Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának hiteles másolatát.

 • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

 • Igazolást arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.


 


Pályázati biztosíték:


A pályázati biztosíték összege: bruttó 100.000.-Ft. A pályázati biztosítékot Kőröstetétlen Község Önkormányzata 11742207-15441647 számú bankszámlaszámára kell átutalni.


A pályázati biztosíték összegének legkésőbb az ajánlattétel idejének lejártáig kell beérkeznie. Az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni: "Törteli út 15. pályázati biztosíték".


A pályázati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.


A pályázati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 8 naptári napon belül visszafizeti az ajánlattevők részére.


Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban vállalt kötelezettségeket a pályázati biztosíték bánatpénzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg.


Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, vagy a kiíró által biztosított kereteken túl módosítja, elveszti az általa befizetett pályázati biztosítékot.A pályázat felbontásának helye és ideje: Községháza Kőröstetétlen, Kocséri út 4., 2017. május 16. (kedd) 10.00 óra.


A pályázatbontáson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, de a távolmaradása nem akadályozza annak megtartását.


 


A pályázat nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi.


Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő árajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.


A versenytárgyaláson a vételár összege bruttó 50.000.-Ft-os licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb árajánlathoz képest. A pályázat nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.


Eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie Kőröstetétlen Község Önkormányzatával (Polgári Törvénykönyvről szóló törvény figyelembevételével). Az értékelés során a nyertes ajánlat megállapítását követően megállapításra kerül sorrendben a 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 30 napon belül, neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő ajánlattevővel kerül megkötésre az adásvételi szerződés.


Az ajánlattételt kizáró okok: • Kőröstetétlen Község Önkormányzata felé fennálló lejárt tartozás;

 • Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

 • helyi adó, adók módjára behajtható tartozása van;

 • NAV felé tartozása van.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12. (péntek) 14.00 óra.


 


A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Pásztor Imrénél, mit Kőröstetétlen Község Polgármesterénél lehet kérni (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) személyesen, vagy a 06/53-368-005-es telefonszámon.


 


Kőröstetétlen Község Önkormányzata


Letölthető nyomtatványok:


Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Check Accessibility WCAG 2.0 (Level AA)


Vissza a lap tetejére